Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η επιχείρηση «Καραμπότσος Α. Γεώργιος» στα πλαίσια της οργάνωσης της παραγωγής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όσον αφορά στην παραγωγή, πώληση και τυποποίηση ελαιόλαδου, δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής και ταυτόχρονα να ικανοποιεί με συνέπεια τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της.
Σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και μέσω του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018, η «Καραμπότσος Α. Γεώργιος» στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αυτών.

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τα εξής:

  •  Αυστηρή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2018, και σχολαστική εφαρμογή όλων των Διαδικασιών.
  •  Αποτίμηση και ενημέρωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.
  •  Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  •  Παρακολούθηση όλων των κρίσιμων σημείων παραγωγής και προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
  •  Διερεύνηση και σαφή καθορισμό των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
  •  Την αποτελεσματική τήρηση διαδικασιών, οι οποίες να εξασφαλίζουν εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία με το προσωπικό μας, τους προμηθευτές και πελάτες, καθώς και με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  •  Εξασφάλιση πόρων για την συντήρηση και ενημέρωση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εργασιακού περιβάλλοντος
  •  Συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
  •  Καθορισμό και ετήσια ανασκόπηση των στόχων του ΣΔΑΤ.

Με την παρούσα πολιτική, η διοίκηση της επιχείρησης «Καραμπότσος Α. Γεώργιος» καταδεικνύει τη δέσμευση της σε σχέση με το Σύστημα Διοίκησης Ασφάλειας Τροφίμων.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ